PV Den Brink

Get Adobe Flash player

Het bestuur van Personeelsvereniging Den Brink is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.pvdenbrink.nl

Personeelsvereniging Den Brink

Utrechtseweg 310

6812 AR Arnhem

Gerrit Nauta is de Functionaris Gegevensbescherming.

Hij is te bereiken via .

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden door ons niet gevraagd en derhalve ook niet verwerkt.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te

te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via .

Dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- het afhandelen van uw betaling

- verzenden van onze nieuwsbrief

- uw inschrijvingen voor deelname aan activiteiten

- u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Gegevens verstrekt via de website worden bewaard voor de mailinglist omtrent nieuwe activiteiten.

Indien u niet langer op de hoogte gehouden wenst te worden kunt u zich afmelden.

De mailinglist wordt offline beheerd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt; uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting worden gegevens verstrekt.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En ook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uw gegevens worden niet online bewaard. Desgewenst kunt U de offline mailinglist en/of ledenadministratie inzien via de ledenadministratie.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via .